Google เริ่มให้ผู้ใช้ G Suite จาก Hangouts Classic ไปใช้ Hangouts Chat แล้ว

ตอนนี้ Google เริ่มมีการบอกกล่าวให้ผู้ใช้งาน G Suite จาก Hangouts Classic ไปใช้งาน Hangouts Chat ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ และผู้ใช้งาน Hangouts Classic จะสามารถใช้งานได้ถึงเดือนตุลาคม 2019 เท่านั้น โดยจะมีกำหนดการดังนี้

Upcoming Hangouts service consolidation for all G Suite customers

  • ภายในวันที่ 16 เมษายน 2019 ผู้ใช้งาน G Suite จาก Hangouts Classic จะต้องเข้าไปลงทะเบียนหรือเข้าถึง Hangouts Chat รุ่นใหม่แล้ว แต่ผู้ใช้งานก็ยังคงสามารถใช้งานได้ทั้ง 2 แบบหรือจะเลือกปิดใช้งาน Hangouts Classic เลยก็ได้
  • และในระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2019 ทาง Google จะทยอยเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ใน Hangouts Classic มายัง Hangouts Chat
  • เมื่อถึงเดือนตุลาคม 2019 Google จะทำการปิด Hangouts Classic สำหรับผู้ใช้ G Suite อย่างถาวร

Upcoming Hangouts service consolidation for all G Suite customersสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้มาจาก G Suite นั้นก็ยังใช้งาน Hangouts Classic ได้อยู่แต่ Google ก้เผยให้ทราบเป็นนัยแล้วว่าหลังจากย้านผู้ใช้งานใน G Suite เสร็จก็จะเริ่มกระบวนการย้ายผู้ใช้งานทั่วไปเหมือนกัน แต่ยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนได้

ที่มา gsuiteupdates