Connect with us

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยซัมซุงมุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันกับสังคมไทย พัฒนาพลังคนพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตของคนไทยที่ดีกว่าเดิม

Published

on

ไทยซัมซุงมุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันกับสังคมไทย

ในมุมมองของผู้บริโภคยุคใหม่ ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อาจไม่ใช่เหตุผลเดียวในการเลือกซื้อสินค้าอีกต่อไป เพราะปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของคนรุ่นใหม่กว่า 80% คือวิสัยทัศน์และพันธกิจของแบรนด์ที่มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจของแบรนด์ในการผลักดันแนวความคิดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์ทางการตลาดเท่านั้น

ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ คือตัวอย่างของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถต่อยอดวิสัยทัศน์สู่หลากหลายโครงการที่ช่วยยกระดับชีวิตของคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยตลอดเวลา 32 ปี ที่ผ่านมา ไทยซัมซุงทุ่มเททรัพยากรเพื่อสร้างสรรค์โครงการด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย และการดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจคนในสังคม รวมถึงการปรับโครงสร้างกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

ตามวิสัยทัศน์ของแบรนด์ ซัมซุงมุ่งมั่นใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นส่วนขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปยังอนาคตที่ดีกว่าเดิม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้คนรอบข้างอยู่เสมอ ภายใต้แนวคิด “มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน” (Together for Tomorrow! Enabling People) ใน 3 แง่มุมหลัก ได้แก่ Education (การศึกษา), Empowering (เติมเต็มความสามารถ), และ Environment (สิ่งแวดล้อม)

Education: อนาคตของสังคมเริ่มต้นที่เยาวชนของชาติ

โลกของวันพรุ่งนี้เป็นของเยาวชน และถึงแม้ว่าอนาคตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความท้าทายมากมาย การศึกษาคืออาวุธที่เยาวชนจะใช้เสริมศักยภาพและเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ ซัมซุงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาจึงได้ทำกิจกรรมมากมายร่วมกับเยาวชนอย่างใกล้ชิด เพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ดีขึ้น ซัมซุงเชื่อว่าคนทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะมาจากไหน อายุเท่าไร หรือมีข้อจำกัดอะไรก็ตาม ไทยซัมซุงช่วยส่งเสริมเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง เพื่อจะได้เป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต

ไทยซัมซุงมุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันกับสังคมไทย

ผลการศึกษาของ McKinsey & Company พบว่า เมื่อเทคโนโลยีรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ช่องว่างทางโอกาสการเติบโตในสายอาชีพก็เพิ่มสูงขึ้น โดยคนที่มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีจะมีการเติบโตที่มากกว่า[2] นี่จึงเป็นแรงผลักดันให้ ไทยซัมซุง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Samsung Innovation Campus หรือ SIC โครงการที่ส่งเสริมทักษะในยุคดิจิทัลผ่านการอบรมโค้ดดิ้ง (Coding) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาของไทยให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมโค้ดดิ้ง และยังมีตัวอย่างความสำเร็จ อย่าง นายภาสกร ภัทรภากร อดีตนักเรียน SIC ที่สามารถเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และกลับมาเป็นผู้ช่วยสอนในโครงการ SIC ปีต่อมาอีกด้วย

นอกจากนี้ ไทยซัมซุงยังให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมด้านการศึกษาของเด็กไทย โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาที่เด็กไทยจำเป็นต้องเรียนหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ที่บ้าน ซัมซุงจึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าถึงการศึกษารูปแบบใหม่ โดยการมอบแท็บเล็ตให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และช่วยให้นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ และยังนับเป็นการปูพื้นฐานเพื่อพร้อมรับรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้แห่งอนาคตให้กับเด็กไทย

ไทยซัมซุงมุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันกับสังคมไทย

ด้านทักษะในสายอาชีพ ไทยซัมซุงให้ความสำคัญกับความสามารถและพรสวรรค์ในงานช่าง ผ่านโครงการ Samsung Dual Vocational Education หรือ Samsung DVE ที่สร้างพื้นที่ให้กับนักเรียนสายอาชีวะได้แสดงความสามารถและเพิ่มโอกาสการทำงาน โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พัฒนานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ได้เข้าไปเรียนรู้และสัมผัสกับโลกของการทำงานจริงในศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ

Empowering: ดูแลคนไทยอย่างใส่ใจ ร่วมสร้างอนาคตที่สดใส

ไทยซัมซุงมุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันกับสังคมไทย

ด้วยคำกล่าวที่ว่า “The People are the Company”  ซึ่งหมายความว่าทรัพยากรบุคคลคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของบริษัท ไทยซัมซุงจึงนิยามความสำเร็จของแบรนด์ด้วยสิ่งดีๆ ที่สามารถมอบให้กับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน พาร์ตเนอร์ หรือสังคม ซัมซุงมองเห็นถึงศักยภาพที่เป็นไปได้และพร้อมเป็นตัวช่วยดึงความสามารถของคนรอบข้างออกมา เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้คนในองค์กรและสังคม

ซัมซุงทุ่มเทในการสนับสนุนพนักงานให้พัฒนาทักษะและความสามารถให้เต็มศักยภาพ ไทยซัมซุงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าถึงคลังความรู้หลายหลายรูปแบบ หลายวิชา บนหลายแพลตฟอร์ม โดยจัดสรรงบราว 10 ล้านบาทต่อปี เพื่อสนับสนุนคอร์สเรียนต่างๆ ที่พนักงานต้องการได้รับความรู้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ด้านการบริหาร หรือ ความรู้เชิงเทคนิค ทำให้พนักงานของไทยซัมซุงมีความสามารถรอบด้านและสามารถรับมือกับเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ไม่เพียงแต่คนในองค์กรเท่านั้นที่ไทยซัมซุงใส่ใจดูแล แต่รวมถึงคนในสังคมอีกด้วย เช่น ช่วยให้เกษตรกรไทยได้ก้าวสู่ยุค AgriTech อย่างมั่นใจ เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ รวมถึงลดต้นทุน ด้วยหลักการทำเกษตรแบบแม่นยำ (precision farming) โดยไทยซัมซุงร่วมมือกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด สนับสนุนสมาร์ทดีไวซ์ เพื่อให้เกษตรกรไทยได้ใช้ควบคู่ไปกับโซลูชันการเกษตรอัจฉริยะ และเข้าถึงเทคโนโลยีโดรนและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการพื้นที่ ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้สูงสุดถึง 20%

ไทยซัมซุงมุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันกับสังคมไทย

ความใส่ใจคนในสังคมไทยยังรวมไปถึงแรงงานฝีมือที่ทำงานใกล้ชิดกับซัมซุงในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ อย่าง ช่างเครื่องปรับอากาศอีกด้วย โดยซัมซุงได้พัฒนาโครงการ AC Installer Community ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดทำคอร์สฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถ พร้อมยกระดับทักษะให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมให้ช่างมีใบรับรองตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มทรัพยากรบุคคลให้ตลาดที่กำลังขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติการ

Environment: ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ไทยซัมซุงมุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันกับสังคมไทย

ซัมซุงเชื่อว่าแบรนด์จะต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการในทุกะดับ ตั้งแต่การผลิตจนถึงโครงการเชิงนโยบาย ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อธรรมชาติและสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้นให้กับคนรุ่นต่อไป โดยซัมซุงเริ่มให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2535 ด้วย ปฏิญญาด้านสิ่งแวดล้อม (Samsung Environmental Declaration) ไทยซัมซุงรับเอาวิสัยทัศนะ “Planet First” มาใช้ในประเทศไทยและได้ต่อยอดให้เกิดเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การผลิต ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการจัดการขยะอิเลคโทรนิคส์

ไทยซัมซุงมุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันกับสังคมไทย

ไทยซัมซุงเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิต โดยการลดปริมาณขยะพิษและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ เช่น โรงงานผลิตเตาอบของไทยซัมซุงเปลี่ยนวิธีการเคลือบผิวเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการใช้สารเคมีประเภทกรดปริมาณมากในการเคลือบผิวด้านในของเตาอบ มาเป็นการใช้วิธี Low Temperature Coating ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในกระบวนการนี้เลย (Zero Chemical Waste) อีกทั้งเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรน้ำในการทดสอบการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ มาเป็นใช้ความดันลมแทน ทำให้ลดการสร้างปริมาณน้ำเสียลง

ไทยซัมซุงมุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันกับสังคมไทย

ซัมซุง ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยหันมาใช้วัสดุกระดาษหรือวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ ในการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์แทนการใช้พลาสติก ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไปจนถึงกล่องบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น บรรจุภัณฑ์ของ Galaxy S21 Series 5G มีส่วนประกอบของพลาสติกอยู่เพียง 4% และใช้กระดาษเพียง 58% เมื่อเปรียบเทียบกับ Galaxy S7 ส่งผลให้ปริมาณการตัดต้นไม้ลดลงถึง 44,802 ต้นต่อปี นอกจากนี้ซัมซุงยังออกแบบบรรจุภัณฑ์ทีวีแบบ Eco Packaging เป็นพิเศษเพื่อการรียูส (reuse) ให้ผู้ซื้อได้มีส่วนร่วมในการักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำบรรจุภัณฑ์มาทำเป็นของใช้ภายในบ้านได้หลากหลายรูปแบบ

ความมุ่งมั่นของไทยซัมซุงต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยังเห็นได้จาก การส่งเสริมการกำจัดขยะอิเลคโทรนิคส์อย่างถูกต้องเพื่อลดมลพิษและสารพิษ ผ่านแคมเปญ “เก่าแลกใหม่” เปิดโอกาสให้นำสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าไม่จำกัดแบรนด์มารับส่วนลดเพื่อซื้อเครื่องใหม่ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสภาพเครื่อง นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ AIS ทำโครงการ “คนไทย ไร้ E-Waste” ชวนคนไทยทิ้งขยะอิเลคโทรนิคส์ที่ถังขยะ E-Waste ณ ซัมซุงสโตร์ โดยโครงการนี้สามารถนำขยะอิเลคโทรนิคส์ไปกำจัดอย่างถูกวิธีแล้วมากกว่า 2 แสนชิ้น

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซัมซุงมุ่งมั่นสร้างสังคมไทยที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้คนไทยและประเทศไทยได้ก้าวสู่อนาคตที่ดีก้าวเดิมพร้อมสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน ซัมซุงเชื่อมั่นว่า พลังของนวัตกรรมเทคโนโลยีผสานกับศักยภาพของคนในสังคมไทยสามารถเปลี่ยนปัจจุบันและอนาคตให้ดีกว่าเดิมได้ โดยไทยซัมซุงจะ “มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน” ต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

กำลังฮอต

ใหม่ล่าสุด

10 workout headphones in 2022 10 workout headphones in 2022
Buying Guides10 ชั่วโมง ago

10 หูฟังออกกำลังกาย ในปี 2022

หูฟังออกกำลังกาย เป็...

IT News11 ชั่วโมง ago

แอลจีส่งทัพนวัตกรรมทีวี OLED ใหม่ล่าสุด พร้อมขยายไลน์อัพทีวี QNED ประจำปี 2565 ส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงในบ้านแบบครบครันให้ผู้บริโภคชาวไทย

ไลน์อัพทีวี LG ...

IT News11 ชั่วโมง ago

เซนไฮเซอร์ MOMENTUM 4 Wireless ที่สุดแห่งหูฟังดีไซน์เรียบหรู พร้อมคุณภาพเสียงอันทรงพลังและแบตเตอรี่ที่ยาวนานถึง 60 ชั่วโมง

เซนไฮเซอร์ แบรนด์หูฟ...

IT News11 ชั่วโมง ago

ยอมพับซะดีๆ !! ซัมซุงส่งคลิปใหม่สุดน่ารัก พร้อมชวนทุกคนให้มาสนุกกับโทรศัพท์พับได้กัน

 ยิ่งพับได้ยิ่งสะดวก...

IT News12 ชั่วโมง ago

HUAWEI จับมือมูลนิธิอาเซียนจัดงานประชุมสุดยอด Asia Pacific Digital Talent Summit

หัวเว่ยร่วมกับมูลนิธ...

Advertisement

Copyright © 2012 iphone-droid.net.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดการได้ที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก