Connect with us

ข่าวประชาสัมพันธ์

ซัมซุงสานต่อแนวพระราชดำริ เดินหน้าพัฒนาผืนป่ากุยบุรี แหล่งน้ำ และบ้านของช้างป่า ในโครงการ “Samsung Love and Care”

Published

on

 

ผืนป่ากุยบุรี บ้านของคนและ “ช้างป่า” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ร่วมกันใต้ร่มเงาของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี พื้นที่จัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างที่ดีที่สุดในเอเชีย ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ที่ช่วยกันหยุดยั้งการล่าสัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี รวมถึงปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งอาหารและแหล่งน้ำของช้างป่าให้อุดมสมบูรณ์

จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซัมซุงจึงเดินหน้าสานต่อ “Samsung Love and Care” โครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย โดยครั้งนี้ได้ระดมพนักงานอาสาสมัคร ปรับปรุงพัฒนาผืนป่าและแหล่งอาหารสัตว์ป่า ด้วยการกำจัดวัชพืชในแปลงอาหารสัตว์ป่า สร้างโป่งดิน ปรับปรุงแหล่งน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผืนป่ากุยบุรี:พื้นที่จัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างที่ดีที่สุดในเอเชีย

นายกาญจนพันธุ์ กำแหง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี กล่าวว่า “อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการสร้างแนวทางและการจัดการที่ยั่งยืน เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า รวมถึงการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุล ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูบูรณะให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)”

ด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรอย่างองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ที่มีพันธกิจในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เป็นรากฐานอันมั่นคงสำหรับการทำงานด้านอนุรักษ์ นางสาวเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย กล่าวว่า “ในพื้นที่กุยบุรี WWF มีพันธกิจปกป้องผืนป่ากุยบุรีและพื้นที่ป่าต้นน้ำของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินงานโดยยึดถือแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์ป่าอื่นๆ ในผืนป่ากุยบุรี เพื่อส่งเสริมให้คนและช้างป่าอยู่ร่วมกันได้ โดยเฝ้าระวังช้างป่าและผลักดันช้างป่ากลับเข้าพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่า โดยสร้างแหล่งอาหารในป่าและกระจายให้เพียงพอ”

นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการSamsung Love and Care มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมโดยรอบของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ผ่านมาสำหรับในประเทศไทย โครงการ Samsung Love and Care ได้ร่วมพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียนยากไร้ในพื้นที่กันดาร และครั้งนี้ซัมซุงขออาสาพัฒนาอีกสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ สิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจหลักของซัมซุงทั่วโลก โดยการมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซัมซุงดำเนินธุรกิจโดยเคารพหลักการมนุษยธรรมและธรรมชาติในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน โครงการ Samsung Love and Care นี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ผืนป่ากุยบุรีและฟื้นคืนระบบนิเวศที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าทั้งปวง นอกจากนี้ยังเป็นการสานต่อแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์ช้างป่า โดยสร้างแนวทางและการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความสมดุล ควบคู่ไปกับการฟื้นบูรณะให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง”

นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่าง ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลในประเทศไทย (WWF) และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่มีจุดประสงค์ร่วมกันคือเพื่ออนุรักษ์ผืนป่า ฟื้นคืนระบบนิเวศ และสร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า โดยซัมซุงได้ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในด้านการวิจัย อนุรักษ์และสำรวจป่าไม้ เทคโนโลยีจะช่วยเรื่องสังเกตการณ์พฤติกรรมความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า เพื่อนำมาวิจัยพัฒนาแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่านานาชนิดในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ไม่ว่าจะเป็นช้างป่า กระทิง กวาง เก้ง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนห้องปฏิบัติการ Samsung Smart Patrol ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานวางแผนเดินป่าเพื่อสำรวจพฤติกรรมสัตว์ป่า เฝ้าระวังภัยคุกคาม และสถานการณ์โดยรวมของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อทำการวิจัยปัจจัยทางนิเวศและอนุรักษ์สัตว์ป่าต่อไป อีกทั้งยังนำอาสาสมัครเข้าไปร่วมพัฒนาแหล่งอาหาร กำจัดวัชพืชในแปลงอาหารสัตว์ป่า ทำโป่งเทียมและล้างกระทะน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำและอาหารของสัตว์ป่านานาชนิดในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ภายใต้ร่มเงาของผืนป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เหล่าอาสาสมัครซัมซุงกว่า 50 คนร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายมาอย่างหนัก แต่เหล่าอาสาซัมซุงก็มิได้ย่อท้อต่ออุปสรรค ร่วมมือร่วมใจกัน ปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์ป่า อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำของสัตว์ป่านานาชนิดในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนางสาวโสภิดา ช้างธรรม หนึ่งในอาสาฯ ซัมซุง กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจมาก ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม Samsung Love and Care ในครั้งนี้ เพราะมีความตั้งใจที่จะร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แม้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ แต่ก็ดีใจที่ได้เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะช่วยฟื้นคืนระบบนิเวศของผืนป่ากุยบุรี เดินตามรอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 และถือเป็นโอกาสที่ได้มาทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย”

ผืนป่าอันเขียวชะอุ่มและบรรดาสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ต่างพึ่งพาอาศัยกันหลอมรวมกันเป็นระบบนิเวศหนึ่งเดียว ที่มีดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์เป็นสัตว์ป่า ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสัตว์ป่านานาชนิดที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจึงแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำแหล่งอาหารและระบบนิเวศโดยรวมที่เราคนไทยจะต้องหวงแหนและร่วมมือร่วมใจกันปกป้องอนุรักษ์ และซัมซุงก็ขอเป็นส่วนหนึ่ง มุ่งมั่นสานต่อโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจะเดินทางไปส่งมอบความรักและความดูแลแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

Advertisement

กำลังฮอต

Featured15 ชั่วโมง ago

รีวิว vivo Y17s สมาร์ตโฟนสุดคุ้ม RAM 6GB+6GB l กล้องคมชัด 50MP l แบตฯ ขนาดใหญ่ 5000mAh ในราคาสบายกระเป๋า

รีวิว vivo Y17s สมาร...

HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Edition HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Edition
Featured3 วัน ago

ใหม่! HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Edition จอลดแสงสะท้อนราวกับกระดาษ จดโน้ตสนุก อ่าน E-Book สบายตา ราคาสุดคุ้ม 17,990 บาท พร้อมของแถมเพียบ!

ใหม่! HUAWEI MatePad...

Featured4 สัปดาห์ ago

รีวิว vivo V29 5G ออร่าพอร์ตเทรต พิเศษทุกความรู้สึก l ดีไซน์ 3D Curved Screen l ชาร์จเร็ว 80W FlashCharge

มาแล้วสำหรับรีวิวฉบั...

HUAWEI MatePad 11.5 LTE HUAWEI MatePad 11.5 LTE
Featured4 สัปดาห์ ago

แนะแท็บเล็ตสุดคุ้มครึ่งปีหลัง สเปกจัดเต็มโดนใจผู้ปกครอง กับ HUAWEI MatePad 11.5 LTE วันนี้!

ทั้งวัยเรียน และวัยท...

Android News1 เดือน ago

แกะกล่องพรีวิว vivo V29 5G สมาร์ตโฟน “ออร่าพอร์ตเทรต พิเศษทุกความรู้สึก” กับ Aura Light Portrait 2.0 ถ่ายพอร์ตเทรตได้เป็นธรรมชาติ

แกะกล่องพรีวิว vivo ...

Advertisement

Copyright © 2012 iphone-droid.net.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดการได้ที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก