Samsung Galaxy Note 10 และ Note 10+ ผ่านการรับรอง Wi-Fi 6 เป็นรุ่นแรกในสมาร์ทโฟน

Samsung Galaxy Note 10 และ Note 10+ ได้กลายเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ผ่านการรรองรับมาตรฐาน Wi-Fi Certified 6 จาก Wi-Fi Alliance แล้วเรียบร้อย โดยจะรองรับการใช้มาตรฐานการเชื่อมต่อแบบใหม่ทันที

สำหรับ Wi-Fi 6 คือชื่อใหม่ของ Wi-Fi 802.11ax เพื่อให้จำได้ง่ายขึ้น (Wi-Fi 5 คือ 802.11ac) โดย Wi-Fi 6 จะช่วยให้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อนั้นใช้พลังงานน้อยลงด้วยเทคโนโลยี Target-Wakup Time (TWT) ซึ่งจะใช้สัญญาณการรับ-ส่งข้อมูลเมื่อจำเป็นเท่านั้น และจะหยุดพักเมื่อไม่มีการใช้งาน รวมไปถึงเทคโนโลยี MIMO ทำให้ส่งข้อมูลได้มากขึ้นเมื่ออยู่ในแบนด์วิดธ์เดียวกัน

นอกจากนี้ ไม่ใช่แค่ Galaxy Note 10 และ Note 10+ เท่านั้น แต่จริงๆ ยังมี Galaxy S10 Series, iPhone 11 และรุ่นอื่นๆ ด้วยที่มี Wi-Fi 6 แต่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก Wi-Fi Alliance

ที่มา : Samsung