ติดตามพวกเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โนเกียจัดทำ Smart City Playbook รวบรวมแนวทางปฏิบัติสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ จาก 22 เมืองทั่วโลก และกรุงเทพฯ

เผยแพร่แล้ว

เมื่อ

โนเกียเผย ‘The Smart City Playbook’ หรือ คู่มือเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นรายงานกลยุทธ์ที่เก็บข้อมูลแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุด (best practices) สำหรับเมืองอัจฉริยะ โดยในรายงานดังกล่าวได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จของเมืองต่างๆ ในการทำให้เมืองมีความอัจฉริยะ ความปลอดภัย และความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น รายงานนี้จัดทำในนามของโนเกีย โดยมาคิน่า รีเสิร์ช ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางการตลาดชั้นนำเรื่อง อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (Internet of Things:  IoT) ได้ทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์และความก้าวหน้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะโดยตรงจากทั้ง 22 เมือง รวมถึง กรุงเทพฯ

Harald Preiss

การศึกษานี้เปิดเผยถึงความแตกต่างอย่างมากของกลยุทธ์ในการก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะของเมืองต่างๆ แต่โดยรวมสรุปได้ 3 แนวทางหลักที่เมืองต่างๆเลือกใช้ แนวทางที่หนึ่ง เปรียบได้กับการทอดสมอ (anchor) โดยเมืองจัดทำแอพพลิเคชั่นหนึ่งตัวเพื่อนำมาจัดการปัญหาอย่างหนึ่งในเมือง เช่นปัญหาการจราจรติดขัด และภายหลังจึงเพิ่มแอพลิเคชั่นอื่นๆ แนวทางที่สอง เป็นการเริ่มต้นด้วยการสร้างแพลทฟอร์มหรือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นและบริการอัจฉริยะต่างๆ  และแนวทางสุดท้าย หรือที่มีชื่อว่า เมืองเบต้า (Beta Cities) เป็นวิธีการที่แตกต่างจากวิธีอื่นๆ โดยมีการนำหลายแอพพลิเคชั่นมาทดลองเป็นระบบนำร่อง (Pilot) ก่อนที่จะตัดสินใจนำมาปฏิบัติใช้ในระยะยาว

แม้ว่าการศึกษาจะพบความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างเมืองต่างๆ ที่ใช้แนวทางเดียวกันในการก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ แต่มีแนวทางปฏิบัติบางประการที่เมืองอัจฉริยะที่ประสบความสำเร็จปฏิบัติคล้ายกัน อันประกอบไปด้วย

 • เมืองที่ประสบผลสำเร็จจะมีกฏระเบียบที่โปร่งใสในการใช้ฐานข้อมูลที่จำเป็นจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเปิดเผยสู่สาธารณชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ มีค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับกับกับค่าบริหารและการจัดการฐานข้อมูลก็ตาม
 • ในหลายเมืองที่อยู่ในขั้นก้าวหน้า ผู้ใช้งานทั้งจากในและนอกภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) และอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (Internet of Things : IoT) และเมืองเหล่านี้หลีกเลี่ยงการสร้างการแบ่งแยกระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ
 • รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเสริมให้ประชากรเข้ามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่เมืองอัจริยะมักจะประสบความสำเร็จมากกว่า โดยเฉพาะในส่วนที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน เช่น ที่จอดรถอัจฉริยะ และ แสงสว่างอัจฉริยะ
 • โครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะจะต้องสามารถปรับขนาดได้ เพื่อที่จะสามารถเติบโตและรองรับความต้องการในอนาคต ทั้งยังมีความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • เมืองที่เลือกพันธมิตรเทคโนโลยีที่สามารถเอื้ออำนวยนวัตกรรม และลงทุนในการจำลองประสบการณ์จริง รวมทั้งมีแพลทฟอร์มเทคโนโลยีเปิด ที่ป้องกันการผูกขาด จะมีความได้เปรียบในการพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

การศึกษานี้ยังได้ยกตัวอย่างประสบการณ์ ที่เมืองเหล่านี้จัดการกับความท้าทายที่ได้กล่าวถึงบางส่วนข้างต้น

ข้อค้นพบที่สำคัญจากกรุงเทพฯ

1 ) กรุงเทพฯ ใช้แนวทาง ‘beta city’  เพื่อขับเคลื่อนเป็นเมืองอัจฉริยะ

 1. a) กรุงเทพฯ อาจเรียกได้ว่าเป็นเมืองอัจฉริยะที่รุดหน้าที่สุดในประเทศไทย ถึงรัฐบาลแม้จะประกาศให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะนำร่อง จากการนำเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะมาใช้    ทางกรุงเทพฯเองนั้นได้มีสร้างเป้าหมายในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯสู่ความเป็นอัจฉริยะเหมือนกับเมืองอื่นๆในทวีปเอเชีย
 1. b) กรุงเทพฯ ใช้แนวทาง ‘‘beta city’ ในการขับเคลื่อนโดยมีการการทดลองแอพพลิเคชั่นต่างๆ มีการนำเทคโนโลยีและโมเดลทางธุรกิจมาปรับใช้เพื่อผลประโยชน์ที่ชัดเจนในระยะสั้นถึงระยะกลาง ถึงแม้ว่าจะมีโครงการนำร่องที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องและเห็นผลเร็ว แต่ยังคงมีความท้าทายในการทำงานร่วมกันของโครงการต่างๆเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
 1. c) บางตัวอย่างของโครงการที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ได้แก่:
 • Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ
 • งานติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม – ติดตั้งตัวเซนเซอร์ในการติดตามระดับเสียง อากาศ และคุณภาพน้ำเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษ
 • กล้องวงจรปิดตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะ – CCTV
 • ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ – สัญญาณไฟจราจรในแยกใหญ่ๆ เพื่อตรวจสอบการจราจรและนำมาวางแผนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสภาพการจราจร
 1. d) เมืองอื่นๆที่ใช้แนวทาง beta citiy ได้แก่ บริสตอล ฝรั่งเศส เซาเปาโล และเวียนนา

 

2) กรุงเทพฯมีโอกาสที่จะรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในส่วนของแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับความยั่งยืน (sustainability)

 1. a) การดำเนินสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะของกรุงเทพฯ ก้าวหน้าที่สุดในส่วนของความอัจฉริยะ (Smart) “ความปลอดภัย” (safe) และมีความท้าทายในส่วนของความยั่งยืน กรุงเทพฯ มีศักยภาพที่จะพัฒนาพอร์ทัลเพื่อปรับปรุงสภาพการจราจรและมลพิษทางอากาศ
 1. b) กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่ในเอเชีย จึงเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน ความแห้งแล้ง ความปลอดภัยของอาหาร และระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น โดยในปัจจุบันกรุงเทพฯ ได้มีหลายวิธีในการบรรเทาผลกระทบและแผนการป้องกันต่างๆที่เตรียมไว้รองรับหรือกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการ

มีการคาดการณ์ไว้ว่า 66% ของประชากรในโลกจะอยู่ในหัวเมืองหลักภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งทำให้รัฐบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆจำเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติบโตของประชากร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ชาญฉลาดและแพลตฟอร์ม IoT จึงมีบทบาทสำคัญในวิวัฒนาการของเมืองอัจฉริยะ การศึกษาฉบับนี้สรุปได้ว่าเมืองต่างๆ ได้มีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและโครงสร้างพื้นฐาน การนำข้อมูลมาประกอบในการตัดสินใจได้ดีขึ้น การเพิ่มช่องทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อกันในสังคมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชุมชนและยกระดับมาตรฐานของสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันก็พัฒนาปรับปรุงการบริการสาธารณะต่างๆ

ฮาราลด์ ไพรซ์ หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเอเชียเหนือ บริษัทโนเกีย กล่าวว่า “กระบวนการในการสร้างเมืองอัจฉริยะนั้นมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง และมีการนำเสนอกลยุทธ์ที่แตกต่างกันจำนวนมากจนทำให้การเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างเมืองอัจฉริยะกลายเป็นความท้าทายอย่างมหาศาล เป้าหมายของเราในการจัดทำรายงานฉบับนี้โดย มาคิน่า รีเสิร์ช คือการสร้างความเข้าใจและชี้ให้เห็นกลยุทธ์ที่ให้ผลลัพธ์สำหรับเมืองทั้งหลายอย่างชัดเจน ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อผู้คนและสิ่งต่างๆ โนเกียมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับตลาด และชึ้ให้เห็นถึงสิ่งหรือหัวข้อที่มีความสำคัญ ในประเทศไทยเรามุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อทำให้วิสัยทัศน์เมืองอัจฉริยะเป็นจริง และประชากรสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยสร้างสรรค์ชีวิตที่สมบูรณ์”

เจเรมี่ กรีน นักวิเคราะห์หลักจากมาคิน่า รีเสิร์ช และผู้เขียน The Smart City Playbook กล่าวว่า “ไม่มีใครที่กล่าวไว้ว่าการเป็นเมืองอัจฉริยะนั้นเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากมีทางเลือกที่ต้องตัดสินใจมากมายอีกทั้งเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความไม่แน่นอนในหลากหลายระดับ อีกทั้งการกำหนดมาตรฐานที่ยังไม่เสร็จสิ้น  ทำให้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินการสู่การเป็นเมืองอัฉริยะ ถึงกระนั้นก็ยังมีหนทาง เพียงแต่เปิดกว้างและเรียนรู้จากผู้อื่น เช่น เมืองที่ประสบปัญหาใกล้เคียงกันถึงแม้จะต่างบริบท ซัพพลายเออร์ที่มีประสบการณ์จากอุตสาหกรรมอื่น สตาร์ทอัพ ผู้อาจสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้อาศัยในเมืองซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่แท้จริงในการก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ”

*หมายเหตุ: เมืองต่างๆ ที่แสดงในการศึกษา ได้แก่ โอ๊คแลนด์ กรุงเทพ บาเซโลน่า เบอร์ลิน โบโกตา บริสตอล เคปทาวน์ คลีฟแลนด์ เดลฮี ดูไบ เจดดาห์ เม็กซิโกซิตี้ นิวยอร์กซิตี้ ปารีส ปูเน่ ซานฟานซิสโก เซาเปาลู เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ โตเกียว เวียนนา และอู๋ซี

สำหรับผลการศึกษาของแต่ละเมือง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเมืองอัจฉริยะ รวมถึงข้อเสนอะแนะ สามารถเข้าชม Machina Research Smart City Playbookฉบับสมบูรณ์ได้ที่ nokia.ly/smartcityplaybook

ข่าวประชาสัมพันธ์

AIS Serenade ส่ง Serenade Great Deal เอาใจสาวกสมาร์ทโฟน ใช้ AIS Points แลกรับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 18,000 บาท

เผยแพร่แล้ว

เมื่อ

โดย

เอไอเอส เซเรเนด ตอกย้ำผู้นำโปรแกรมดูแลลูกค้าที่ทรงพลังที่สุด เดินกลยุทธ์ผูกใจลูกค้าด้วยสิทธิพิเศษเหนือระดับ มอบความพิเศษด้านสมาร์ทโฟนให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง หลังได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากแคมเปญปีที่ผ่านมา ล่าสุด! สานต่อสิทธิพิเศษปีนี้กับโครงการ “Serenade Great Deal” เริ่มดีลแรกตรุษจีน 2563 เอาใจลูกค้าเซเรเนด เพียงใช้ AIS Points 200 พอยท์ แลกรับส่วนลดสมาร์ทโฟนได้สูงสุด 18,000 บาท พร้อมขยายการรับสิทธิ์จากเดิม 1 วัน เป็น 2 วัน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3 ของเดือน ให้ลูกค้าเซเรเนด มีโอกาสรับสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น รับความพิเศษตลอดทั้งปี
ประเดิมเกรทดีลแรก วันที่ 25 – 26 มกราคมนี้ นำ AIS Points 200 พอยท์ แลกรับส่วนลด อาทิ

 • Samsung Galaxy Note 10+ (512GB) ลดเหลือเพียง 22,900 บาท จากราคาปกติ 40,900 บาท
 • VIVO V17 ราคาเพียง 6,999 บาท จากราคาปกติ 11,999 บาท
 • HUAWEI Y9s ลดเหลือเพียง 2,990 บาท จากราคาปกติ 7,990 บาท

 

พิเศษ! สำหรับสาวกแอปเปิล รับสิทธิพิเศษซื้อ iPhone รุ่น iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max และ iPhone XS ราคาเริ่มต้นเพียง 13,500 บาท
จำนวนจำกัด 2,500 สิทธิ์ ที่ Serenade Club และ AIS Shop ทุกสาขา ลูกค้าเซเรเนด ติดตามข้อมูลและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เพิ่มเติมได้ทาง www.ais.co.th/serenade/smartphone

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตอกย้ำความสำเร็จ realme แบรนด์สมาร์ทโฟนน้องใหม่กับการเติบโตอย่างรวดเร็ว การันตีด้วยรางวัลชั้นนำจากหลายประเทศในปี 2562

เผยแพร่แล้ว

เมื่อ

โดย

ในปี 2562 realme (เรียลมี) แบรนด์สมาร์ทโฟนเพื่อคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นและยังคงเดินหน้าภายใต้สโลแกน “Dare to Leap” เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะเปิดประสบการณ์คนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ realme ถือเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ขึ้นแท่นแบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับ 7 ของโลก พร้อมคว้ารางวัลกว่า 60 รางวัลชั้นนำระดับโลกในปี 2562 โดย realme ประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในแง่ของแนวคิดแบรนด์และคุณภาพผลิตภัณฑ์

คว้ารางวัลจากสื่อชั้นนำ Android Authority และ GSM Arena  จากการสำรวจสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ประจำปี 2562 ที่จัดทำโดยเว็บไซต์ Android Authority โดย realme X2 Pro ได้รับรางวัล “Best Of Androids:2019’s Winner” และติดอันดับ “Best Smartphones of 2019: #1 Flagship Killer” โดย GSMArena ในฐานะแบรนด์สมาร์ทโฟนน้องใหม่นั้น realme ถือเป็นแบรนด์ที่มาแรงและเป็นที่ยอมรับจากสื่อต่างประเทศชั้นนำในระยะเวลาอันสั้น แสดงให้เห็นว่า realme มีศักยภาพที่โดดเด่นแบบก้าวกระโดด

 

 

ประสบความสำเร็จในตลาดระดับโลก คว้ารางวัลใหญ่จากหลากหลายประเทศ

realme มีความภาคภูมิใจสำหรับการยอมรับและได้รับรางวัลในตลาดระดับโลก ทั้งในประเทศอินเดียที่เป็นตลาดสมาร์ทโฟนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก realme Buds Wireless ได้รับรางวัลในสาขา Best Earphones of the Year และ realme XT ได้รับรางวัล Best Budget Smartphone of the Year จากนิตยสาร Exhibit  ทั้งนี้จากการเติบโตอย่างมากของแบรนด์ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วในปี 2562 realme ยังได้รับรางวัล Disruptive Brand of the Year  นอกจากนี้ สื่อเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซียอย่าง 4PDA ยังยกให้ realme X2 Pro เป็น “The Fastest Flagship”  สำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ realme XT ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Best Mid-Range โดยเว็บไซต์ Tek.id จากประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้นิตยสาร The eyes of the Star นิตยสารชั้นนำในประเทศมาเลเซีย ยังยกให้ realme X2 Pro เป็น “Top 5 Major Handphone Innovations in 2019” อีกด้วย ในส่วนตลาดประเทศจีน realme X2 Pro ได้รับรางวัล “User’s Choice of the Year” จากผู้จัด ZOL , Baidu และ Bailiahao และจากหลายรางวัลที่ได้รับมาตลอดปี 2562 แสดงให้เห็นว่า realme ได้รับการยอมรับอย่างมากในตลาดที่สำคัญทั่วโลก

 

–          การเติบโตของ realme ในปี 2562 – 

ความสำเร็จในปี 2562 กับความมุ่งมั่นเพื่อเปลี่ยนอุตสาหกรรมเกม

ในปี 2562 realme เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนน้องใหม่ที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก  ภายในระยะเวลาเพียง 18 เดือน realme ได้ก้าวเข้าสู่อันดับ 7 ของแบรนด์สมาร์ทโฟนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา realme มีผู้ใช้งานมากกว่า 25 ล้านคน ที่เพิ่มขึ้นต่อปีมากกว่า 500% ในขณะเดียวกัน realme ยังเปิดตัวใน 22 ตลาดทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในทุกกลยุทธ์ โดย realme มุ่งมั่นที่จะขึ้นแท่นเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับ 5 ในหลายตลาดทั่วโลกอีกด้วย

นอกจากนี้ realme ยังมีผลงานที่โดดเด่นในตลาดอินเดียด้วยส่วนแบ่งการตลาดออนไลน์ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 สูงถึง 26.5% ถือเป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 และเป็นส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 อีกทั้งยังเป็นแบรนด์เทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมสำหรับคนรุ่นใหม่ในอินเดีย นอกจากนี้ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ realme เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับ 4 ในประเทศอินโดนีเซีย  และเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับ 5 ในยุโรป ภายในระยะเวลาเพียงเดือนครึ่งเท่านั้น นั่นแสดงให้เห็นว่า realme ไม่เพียงแต่เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก แต่ยังเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่อยู่ในกระแสหลักระดับโลกอีกด้วย

ก้าวเข้าสู่ปี 2563 ด้วย 5G และ Alot อย่างเต็มกำลัง

ความสำเร็จในปี 2562 ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคตและ realme ที่ ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในส่วนของ 5G โดยมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะขยายรูปแบบ loT เพื่อสอดรับเครือข่าย 5G เพื่อสร้างความล้ำหน้าและก้าวกระโดดของเทคโนโลยีรอบด้านสำหรับคนรุ่นใหม่

 • 5G เครือข่ายยอดนิยมระดับโลก: realme ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G อย่างเป็นทางการอย่าง realme X50 5G และในอนาคต realme จะมีการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่รองรับ 5G ในราคาย่อมเยา เพื่อจะสร้างเครือข่าย 5G ให้เป็นที่นิยมและผลักดัน 5G ให้ตอบโจทย์และเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วโลก
 • เดินหน้าด้วย AloT อย่างเต็มกำลัง: realme มีแนวคิดที่จะนำผลิตภัณฑ์ loT มาใช้เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่ในทุกแง่มุมตั้งแต่ อุปกรณ์เครื่องเสียง, อุปกรณ์สวมใส่, TV และผลิตภัณฑ์เพื่อไลฟ์สไตล์ต่างๆ ภายใต้ realme  AloT ที่รองรับระบบ AI  เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ครบคลุมการใช้งานทุกไลฟ์สไตล์และช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกทันสมัยและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ซัมซุงปฏิวัติวงการ! เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวในโลก

เผยแพร่แล้ว

เมื่อ

โดย

ซัมซุงปฏิวัติวงการ! เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวในโลก ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าพรีเมียมเซกเมนต์เป็น 25% ในปีนี้ พร้อมขึ้นแท่น 1 ใน 2 แบรนด์ผู้นำภายใน 3 ปี

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมระบบปรับอากาศ ปรับโฉมผลิตภัณฑ์ครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี เปิดตัว “วินด์ฟรี พรีเมียม พลัส” (Wind-Free™ Premium Plus) สุดยอดเครื่องปรับอากาศรุ่นล่าสุด พร้อมไลน์อัปใหม่ปี 2020 ภายใต้คอนเซปต์ The Intelligent Air Care Solutions for Health’ ชูโซลูชันอากาศบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพ พร้อมรับมือปัญหาฝุ่นควันด้วยระบบฟอกอากาศในตัวที่ละเอียดถึงอนุภาค PM1.0 และประสิทธิภาพในการทำความเย็นแบบสบายตัวของเทคโนโลยี Wind-Free™ เอกสิทธิ์เฉพาะของซัมซุง นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องปรับอากาศระบบลมเย็นไม่ปะทะตัวรุ่นแรกของโลกที่มาพร้อมนวัตกรรม AI อันชาญฉลาด ที่เรียนรู้และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากพฤติกรรมของผู้ใช้

นายเฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ รองประธาน ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของซัมซุงในทศวรรษใหม่ตามแนวคิด Age of Experience จะคำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และออกแบบนวัตกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลที่มอบความสะดวกสบาย สนุกสนาน และมีความหมายมากกว่าที่เคย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น”

“การเปิดตัวเครื่องปรับอากาศวินด์ฟรี พรีเมี่ยม พลัส พร้อมไลน์อัปใหม่ในปีนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของซัมซุงในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมากว่า 1 ทศวรรษ รวมถึงความเป็นผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมระบบปรับอากาศ โดยนำเสนอโซลูชันที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้ใช้งานและครอบครัว ทั้งระบบฟอกอากาศในตัวที่ช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ รวมไปถึงเทคโนโลยี Wind-Free™ อันยอดเยี่ยมเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องปรับอากาศซัมซุง ที่สำคัญยังมาเพิ่มเติมความสามารถด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็น AI เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งาน หรือ Internet of Things สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นยังคำนึงถึงประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นของผู้ใช้งานและช่างเซอร์วิสตั้งแต่การติดตั้งและการใช้งาน ไปจนถึงการบริการหลังการขาย การทำการตลาดจึงมุ่งเน้นการสื่อสารถึงประสบการณ์จริงที่พวกเขาจะได้รับ โดยเฉพาะแคมเปญดิจิทัลซึ่งเจาะไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักตามกลยุทธ์ของปีนี้คือลูกค้ากลุ่มพรีเมียม โดยตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าเซกเมนต์นี้เป็น 25% ในปีนี้ พร้อมขึ้นแท่น 1 ใน 2 แบรนด์ผู้นำภายใน 3 ปี” นายเฉลิมพงษ์ กล่าวเสริม

เครื่องปรับอากาศ “วินด์ฟรี พรีเมียม พลัส” (Wind-Free™ Premium Plus) เป็นเครื่องปรับอากาศรุ่นสูงสุดในไลน์อัปใหม่ของปีนี้ ซึ่งเป็นเครื่องปรับกาศระบบลมเย็นไม่ปะทะตัวรุ่นแรกของโลกที่มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ในขณะที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งานอย่างสูงสุด

 

 

ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ดีที่สุด

ผู้ใช้สามารถสัมผัสกับประสบการณ์เย็นสบายอย่างที่สุด ทั้งยังดีต่อสุขภาพเนื่องจากไม่มีกระแสลมปะทะตัว จนอาจทำให้ไม่สบายได้ ด้วยเทคโนโลยี Wind-Free™ และโหมดทำความเย็นอัตโนมัติ 3 ขั้นตอน เริ่มต้นด้วยโหมด Fast Cooling เพื่อทำความเย็นอย่างรวดเร็ว จากนั้นระบบจะเข้าสู่โหมดที่ 2 เพื่อตั้งค่าระดับความชื้นให้เหมาะสม สุดท้ายเมื่ออุณหภูมิคงที่แล้ว ระบบจะปรับเป็นโหมด Wind-Free™ เพื่อคงความเย็นอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอผ่านช่องอากาศขนาดเล็กจำนวนมากถึง 23,000 Micro Holes

โหมด Fast Cooling ใหม่ จะช่วยทำความเย็น ให้ห้องเย็นรวดเร็วมากขึ้น ทั้งยังครอบคลุมทุกพื้นที่ของห้อง ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่มุมใดก็จะสามารถสัมผัสกับความเย็นสบายได้อย่างทั่วถึง ทั้งยังมีเทคโนโลยี ดิจิตอล อินเวอร์เตอร์ บูสท์ (Digital Inverter Boost) ช่วยลดระยะเวลาการทำงานของตัวเครื่อง ให้ประสิทธิภาพความเย็นทันใจเร็วขึ้นถึง 43 เปอร์เซ็นต์

 

ยกระดับการทำงานให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ชุดครื่องปรับอากาศวินด์ฟรี พรีเมี่ยม พลัส ได้รับการปรับปรุงสมรรถนะการทำงานให้ชาญฉลาดมากขึ้นด้วยฟีเจอร์ AI Auto Cooling ที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานเครื่องปรับอากาศให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ โดยระบบจะวิเคราะห์สภาพห้อง พร้อมปรับอุณหภูมิให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงวิเคราะห์สภาพอากาศภายนอกอาคารเพื่อปรับไปยังโหมดที่เหมาะสมที่สุด

ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ใช้ยังสามารถควบคุมและตั้งค่าเครื่องปรับอากาศผ่านแอปพลิเคชัน SmartThings ระบบควบคุมอัจฉริยะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลา รวมถึงตรวจสอบการใช้พลังงาน อีกทั้งยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงพลังงานที่สูญเปล่า อาทิ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับไม่พบผู้ใช้ในห้อง ระบบจะเพิ่มอุณหภูมิหรือเปิดโหมด สแตนด์บายอัตโนมัติ

โดดเด่นด้วยนวัตกรรมล้ำหน้า

เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่นี้ช่วยลดอัตราการใช้พลังงานได้สูงถึงร้อยละ 73 ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล อินเวอร์เตอร์ บูสท์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงสามารถรักษาอุณหภูมิให้เย็นสบาย และยังมาพร้อมกับฉลากประหยัดไฟ  A+++ จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งยังได้รับค่าระดับประสิทธภาพพลังงานสูงสุดจากการทดสอบแบบ SEER และ SCOP ในยุโรป

นอกเหนือจากนั้นยังมีฟีเจอร์ โมชัน ดีเทค เซ็นเซอร์ (Motion Detect Sensor) หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ที่อยู่ภายในห้อง สามารถเลือกให้ลมตามตัวหรือไม่ปะทะตัวก็ได้ นอกจากนี้เมื่อใดที่ไม่มีความเคลื่อนไหวระบบจะปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อให้ความเย็นคงที่พร้อมหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น

 

 

เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเดิม

เพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้ใช้ ซัมซุง วินด์ฟรี พรีเมียม พลัส จึงถูกออกแบบมาเพื่อสุขภาพของผู้ใช้อย่างแท้จริงด้วยตัวกรองอากาศขั้นสูง PM1.0 ที่สามารถดึงเอาอากาศทั่วทั้งห้องเข้ามา พร้อมดักจับอนุภาคขนาดเล็กเพื่อเปลี่ยนเป็นอากาศบริสุทธิ์ได้เร็วขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับตัวกรอง PM2.5 แตกต่างที่สามารถถอดล้างได้เพื่อคงประสิทธิภาพในการฟอกอากาศได้ตลอดอายุการใช้งานและถ้าใช้งานร่วมกับเครื่องฟอกอากาศของซัมซุง The Cube ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฟอกอากาศให้มากขึ้นไปอีกด้วย

มากไปกว่านั้นในรุ่น Wind-Free™ Premium และ Wind-Free™ ยังมีตัวกรองพิเศษ Tri-Care Filter ที่เน้นปกป้องสุขภาพผู้บริโภคเพิ่มจากเดิมด้วยการตรวจจับฝุ่นขนาดเล็กพร้อมยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้ในอากาศด้วยสารเคลือบพิเศษ “ซีโอมิค” นอกจากนั้นทางซัมซุงยังคิดค้นพัฒนาแผ่นกรองชั้นแรก ให้สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวก โดยไม่ต้องเปิดตัวเครื่อง อย่างแผ่นกรองอากาศ Easy Filter Plus ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบฟอกอากาศให้ยาวนานยิ่งขึ้น

ที่สำคัญคือมาพร้อมกับระบบออโต้ คลีน 3 ขั้นตอน (3 Step Auto Clean) ที่จะทำงานทันทีที่ผู้ใช้สั่งเปิด โดยพัดลมจะเริ่มเป่าลมเพื่อไล่เศษฝุ่นและความชื้นออกจากคอยล์เย็น ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราช่วยให้อากาศสะอาด เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป

 

มั่นใจทุกการใช้งาน รับประกันยาวนานยิ่งขึ้น

มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยการรับประกัน 10 ปี สำหรับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ และการรับประกัน 3 ปีสำหรับคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น ในทุกรุ่นของเครื่องปรับอากาศซัมซุง นอกจากนี้ สำหรับเครื่องปรับอากาศ Wind-Free™ ทุกรุ่นรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ด้วยการขยายการรับประกันค่าแรง อะไหล่ แผงวงจร และ มอเตอร์พัดลมนานถึง 3 ปีทันที เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศซัมซุงรุ่นวินด์ฟรีทุกรุ่น และลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 63 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.sswarranty.com/windfreewarranty

ชุดเครื่องปรับอากาศ ซัมซุง วินด์ฟรี พรีเมี่ยม พลัส มีให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ 10,000 BTU สำหรับห้องขนาด 9-13 ตร.ม และ 12,000 BTU สำหรับห้องขนาด 13-17 ตร.ม ราคาเริ่มต้นที่ 35,900 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการลูกค้าซัมซุง โทร 026893232 หรือโทรฟรีจากโทรศัพท์บ้านได้ที่ 1800293232

อ่านต่อ...

กำลังฮอต

OPPO A9 2020 The Best Super Spec Smartphone OPPO A9 2020 The Best Super Spec Smartphone
Android News1 สัปดาห์ ที่แล้ว

OPPO A9 2020 สเปคแรงสุด จัดเต็มทุกฟีเจอร์ The Best Super Spec Smartphone ของปี 2019

OPPO A9 2020 สมาร์ทโ...

realme-X50-5G realme-X50-5G
Android News3 สัปดาห์ ที่แล้ว

จับตา realme แบรนด์สมาร์ทโฟนที่เติบโตแบบก้าวกระโดด และก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่เหนือกว่าในยุค 5G

ปัจจุบันไม่มีใครไม่ร...

Goodnight App Review Goodnight App Review
Android App4 สัปดาห์ ที่แล้ว

รีวิว Goodnight App แชทสนุกด้วยเสียง พบปะเพื่อนใหม่ หาคนพิเศษเพื่อบอกฝันดี!

วันนี้มีแอปพลิเคชั่น...

รีวิว Vivo V17 รีวิว Vivo V17
Featured1 เดือน ที่แล้ว

รีวิว Vivo V17 สมาร์ตโฟน “ฉีกทุกกฏในทุกช็อต” หน้าจอ Ultra O Screen, แบตอึด 4500mAh ชาร์จเร็ว 18W และกล้อง AI 4 เลนส์

Vivo V17 สมาร์ตโฟนที...

AIS Ultimate Surprizes 5 Point AIS Ultimate Surprizes 5 Point
Featured1 เดือน ที่แล้ว

เซอร์ไพรส์ส่งท้ายปี “5 พอยท์ลุ้น GADGETS สุดคูล” ยิ่งกดมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

เซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีเ...

Advertisement

ข่าวใหม่วันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์14 ชั่วโมง ที่แล้ว

AIS Serenade ส่ง Serenade Great Deal เอาใจสาวกสมาร์ทโฟน ใช้ AIS Points แลกรับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 18,000 บาท

เอไอเอส เซเรเนด ตอกย...

Android News14 ชั่วโมง ที่แล้ว

Samsung Quick Share อาจเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน Galaxy S20 Series ส่งไฟล์ได้เร็วเหมือน AirDrop

นอกจากในเรื่องของฮาร...

ข่าวประชาสัมพันธ์19 ชั่วโมง ที่แล้ว

ตอกย้ำความสำเร็จ realme แบรนด์สมาร์ทโฟนน้องใหม่กับการเติบโตอย่างรวดเร็ว การันตีด้วยรางวัลชั้นนำจากหลายประเทศในปี 2562

ในปี 2562 realme (เร...

Android News20 ชั่วโมง ที่แล้ว

หลุดสเปค Samsung Galaxy A11 ผ่าน FCC มีกล้อง 3 เลนส์, แบต 4000mAh และอาจใช้ Snapdragon 625 หรือ 626

หลังจากที่ Samsung เ...

Wearable21 ชั่วโมง ที่แล้ว

รีวิว HONOR FlyPods Lite หูฟัง True Wireless น้ำหนักเบา ดีไซน์สวย ฟังเพลงได้ชิวๆ และการควบคุมที่แสนง่าย

HONOR FlyPods Lite ห...

กำลังมาแรง