Connect with us

IT News

กระทรวงทรัพยากรฯ ผนึกกำลังความร่วมมือ AIS โครงการ คนไทยไร้ E-Waste ต่อเนื่อง เดินหน้าสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

Published

on

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ AIS เดินหน้าสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อปัญหาต่อสภาพแวดล้อม สังคม ซึ่งส่งผลเสียในระยะยาวต่อระบบนิเวศและสุขภาพประชาชน  โดยเปิดตัวความร่วมมือต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือ โดยทั้งสององค์กรได้ขยายความร่วมมือในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” เพื่อสร้างความต่อเนื่องของการทำงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการที่สามารถสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ จนนำไปสู่การจัดการที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลแบบ Zero Landfill ให้กับคนไทย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศและที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีการเสนอแนะมาตรการ แนวทาง และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการศึกษา และภาคีเครือข่าย ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 เราได้ดำเนินโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” โดยจัดตั้งจุดฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงการทำงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.ร่วมกันให้ข้อมูลการจัดเก็บและทิ้งอย่างถูกวิธี ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในชุมชน เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ เพื่อนำไปจัดการอย่างถูกต้องต่อไป”

นายวราวุธ กล่าวเสริมต่อไปว่า “ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในประเทศมีมากกว่า 400,000 ตันต่อปี แต่มีการเก็บรวบรวมและนำไปจัดการอย่างถูกต้องเพียง 500 ตัน ส่วนที่เหลือจะถูกเก็บไว้ตามบ้านเรือน ขายเป็นสินค้ามือสอง ขายให้รถเร่/ซาเล้ง และนำไปถอดแยกในชุมชนอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยขณะนี้กรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างการจัดทำ ร่าง พรบ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้เกิดการเก็บรวบรวมและจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน”

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ขยายผลการทำงานร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโครงการ คนไทยไร้ E-Waste อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง AIS ในฐานะ Digital Life Service Provider เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ พร้อมร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้พัฒนา และเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการปัญหาขยะ ที่รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์
(E-Waste) ซึ่งนับได้ว่าเป็นขยะอีกหนึ่งประเภทที่จะต้องมีการคัดแยกและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลัก Zero   Landfill”

ซึ่งที่ผ่านมา AIS ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดจากของเสียในการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการจัดทำ โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอาสารับขยะอิเล็กทรอนิกส์จากคนไทยไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลุ่มพันธมิตรอย่าง ไปรษณีย์ไทย TBCSD ภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆกว่า 120 แห่ง อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันบูรณาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบองค์รวมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ”

นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานเครือข่าย ทสม. พระนครศรีอยุธยา เผยว่า “บทบาทหน้าที่ของเรามุ่งเฝ้าระวังปัญหาและร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆของชุมชน ซึ่งขณะนี้เรามีเครือข่ายทั่วประเทศ โดยในมิติของขยะอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านในชุมชนไม่ทราบถึงวิธีการคัดแยกขยะดังกล่าวอย่างถูกต้อง แต่หลังจากเครือข่ายของเราขับเคลื่อนให้ความรู้ ทำให้ประชาชนได้ทราบถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถทิ้งในจุดรับทิ้งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดส่งให้กับทางไปรษณีย์ หรือทิ้งในจุดรับคืนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ AIS ทำให้โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ถูกขยายผลไปสู่คนไทยมากยิ่งขึ้นด้วยการทำงานที่สอดประสานและเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กำลังฮอต

ใหม่ล่าสุด

Android News2 ชั่วโมง ago

OnePlus Special Price ช้อปส่งท้ายเดือน ลดสูงสุด 50% พร้อมคูปองลดเพิ่มสูงสุด 500.-

ชวนช้อปส่งท้ายเดือนก...

10 air purifiers under 5000 baht in 2022 10 air purifiers under 5000 baht in 2022
IT News3 ชั่วโมง ago

10 เครื่องฟอกอากาศ ราคาไม่เกิน 5,000 บาท กรองฝุ่นให้สะอาด น่าซื้อ น่าใช้ ในปี 2022

แนะนำ 10 เครื่องฟอกอ...

IT News4 ชั่วโมง ago

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 – 21 ม.ค. 65

ข่าวเด่นๆ ช่วงต้นปีว...

IT News5 ชั่วโมง ago

WWE 2K22 เกมมวยปล้ำภาคใหม่เปิดตัวแล้ว พร้อมเล่นบนคอนโซล 11 มี.ค.นี้ (มีคลิป)

WWE 2K22 เกมมวยปล้ำภ...

ข่าวประชาสัมพันธ์6 ชั่วโมง ago

ทรูออนไลน์ คว้ารางวัลอินเทอร์เน็ตบ้านอันดับหนึ่งในไทย 2 ปีซ้อน ทั้ง “บรอดแบรนด์ดีที่สุดในไทย” และ “ไฟเบอร์ดีที่สุด” ประจำปี 2564 จาก nPerf

คบกับทรู ดียิ่งกว่า ...